historiek

Een korte schets over de geschiedenis van onze school. Onderaan vind je heel wat uniek fotomateriaal!

1838…

In 1838 stichtten de Zusters van de H. Vincentius à Paulo van Kortemark een Pensionaat of Kostschool om algemeen onderwijs te verstrekken aan de meisjes die tot dusver hiervan verstoken bleven. In 1889 werd de Kostschool plechtig toegewijd aan de H. Margareta-Maria-Alacoque. In 1894 werd een Technische Landbouwhuishoudschool geopend.

Uit die eerste jaren zijn er weinig foto’s of gravures bewaard gebleven want het kloosterarchief ging tijdens de Eerste Wereldoorlog volledig verloren. Dank zij een oud-leerlinge, zijn we wel in het bezit gekomen van deze gravure uit 1909 die het Pensionnat de la Bienheureuse Marguerite-Marie de Cortemarck voorstelt. Op rommel- en avondmarkten konden we ondertussen een reeks prentkaarten uit de periode 1900-1910 op de kop tikken.

Tijdens de eerste Wereldoorlog lag Kortemark vlak achter de Duitse linies. Het station was het knooppunt van de spoorlijnen Gent - De Panne en Oostende - Torhout - Ieper (nu de "Groene 62") en heel belangrijk voor de bevoorrading van het front. De geallieerden bestookten hevig onze gemeente zodat de Duitsers de inwoners evacueerden naar veiliger oorden. School en klooster kwamen zeer gehavend uit de Eerste Wereldoorlog.

Dank zij de schadevergoeding van Duitsland en de steun van het provinciebestuur, konden de zusters al vlug nieuwe gebouwen optrekken. Het kasteeltje werd in juni 1924 door Monseigneur Waffelaert, bisschop van Brugge, plechtig ingehuldigd.

De Landbouwhuishoudschool (de voorloper van de TSO-richtingen) bevond zich vooraan in het Kasteeltje (de huidige A-vleugel); in het gebouw gelegen naast de tuinvleugel vond het Pensionaat (de voorloper van het ASO) een onderkomen. Een stijging van het aantal leerlingen (allemaal internen!) zorgde voor verdere uitbreiding: vlak voor de oorlog, werd de huidige tuinvleugel opgetrokken als uitbreiding voor het Pensionaat en de centrale vleugel als uitbreiding voor de Landbouwhuishoudschool.

Na 1945 ...

De oorlog en de naoorlogse periode brachten stagnatie en helaas ook teloorgang. Nieuwe scholen, die ook externen toelieten, werden her en der opgericht zodat het leerlingenaantal van de pensionaten drastisch achteruit liep. Het was wachten op het reveil van de zestiger jaren. Toen ging de Moderne Humaniora van start en werd het verouderd landbouwhuishoudonderwijs vervangen door meer eigentijdse richtingen als Sociale en Technische, Kleding en Gezins- en Sanitaire Hulp. De bestaande gebouwen werden weer ten volle benut zonder dat er onmiddellijk nood was aan nieuwbouw voor de 300 externen en internen.

Het V.S.O.

De invoering van het V.S.O. vanaf 1972 zorgde voor een ommekeer. Nieuwe richtingen zagen het licht, het MMI kreeg een 4de jaar ASO en TSO, het aantal leerlingen verdubbelde ... De kloostergemeenschap, toen nog numeriek sterk, bouwde rond 1975 de kapelvleugel en het gebouw aan de sporthal. Deze nieuwe vleugels brachten soelaas voor enkele jaren. Vanaf 1980 volgde de uitbouw van de derde graad TSO Bijzondere Jeugdzorg, de derde graad BSO Kleding en het vernieuwd beroepsonderwijs. Weerom verkeerde de school in lokalennood. De effectieven van de Congregaties liepen ondertussen verder achteruit zodat het op de meeste plaatsen niet langer mogelijk was om beroep te doen op de lokale kloostergemeenschap. Gelukkig had Minister Daniel Coens ondertussen gezorgd voor de oprichting van het Nationaal Waarborgfonds voor Schoolgebouwen. Schoolbesturen konden beroep doen op staatstussenkomst om goedkope leningen af te sluiten. In 1983 werd de eerste steen gelegd van de parkingvleugel die zijn deuren opende op 1 september 1985. De onderwijsevolutie stond echter niet stil en zorgde voor nieuwe opleidingen waardoor deze nieuwbouw opnieuw onvoldoende werd. Werden na 1985 nog opgericht: de derde graad BSO Grootkeuken, de zevende jaren BSO, de tweede graad ASO Latijn, de tweede graad BSO Gezins- en nijverheidstechnieken en de derde graad TSO Sociale en technische wetenschappen.

Vanaf de jaren '80...

De jongste jaren werd de richting Verzorging, die nu ook het aspect kinderverzorging in de opleiding integreert, vernieuwd. In 1997 volgden dan de nieuwe 7de BSO-leerjaren Kinderzorg en Thuis- en bejaardenzorg. Op 1 september 1998 startte nog de tweede graad Latijn-Moderne talen en op 1 september 1999 volgden de tweede graad BSO Restaurant en keuken en de derde graad BSO Organisatiehulp. Terzelfdertijd begon de scholengemeenschap Houtland zijn werking.

In januari 1999 ging de bouw van de nieuwe vleugel van start die de naam kreeg van millenniumvleugel en plechtig werd ingewijd op 23 februari 2001. Op 1 september 2001 werd de nieuwe millennium-sportspeelplaats eveneens in gebruik genomen.

De jongste telg is de tweede graad ASO Humane Wetenschappen die van start ging op 1 september 2004.
Op 1 september 2008 werd de eerste graad van de TSO/BSO school een autonome middenschool onder de benaming Margareta-Maria-Instituut TSO/BSO eerste graad.

In 1988 vierden we ons 150-jarig bestaan. Geïnteresseerde lezers vinden het verhaal in het lustrumboek van Bernard Deneckere.

Hier kan je heel wat interessant fotomateriaal bekijken:

 

175 jaar MMI in 2013

In 2013 vierde het MMI haar 175-jarig jubileum en dat werd gevierd met tal van activiteiten tijdens het schooljaar 2013-2104.

Na het boek van Bernard Deneckere uit 1988 wordt opnieuw een boek voorgesteld. In 2006 begon voormalig directeur John Aspeslagh met de ordening en digitalisering van het schoolarchief tot rond 1958. Uit dit werk resulteerde een publicatie die op de Feestzitting van 11 oktober werd voorgesteld. De titel luidt "Hoger op naar deugd en wijsheid. Dertig jaar uit het rijke leven van een plattelandspensionaat. Kostschool en landbouwhuishoudschool van Kortemark 1926 - 1956." 

In deze publicatie wordt het voortgezet meisjesonderwijs uit die tijd in beeld gebracht. Het boek telt meer dan 400 bladzijden en je vindt er 370 afbeeldingen in terug. De uitgave is op glanzend papier onder een verharde kaft gedrukt door Lowyck & Pluspoint uit Oostende.

Heel wat oorspronkelijke documenten zijn afgedrukt of in extenso weergegeven, want de auteur hield eraan om de documenten zelf aan het woord te laten. Niet alleen het eigen schoolarchief komt aan bod, maar ook het archief van het bisdom Brugge werd aangesproken.

Enkele belangrijke inhoudspunten uit het boek:

  • het boek start met het ontstaan van de schooltijdschriften 'Klokje' en 'Zonnestralen'.
  • het ontstaan van de Landbouwhuishoudschool uit de Kostschool
  • het leven van de pensionairs, een verplicht leven op internaat
  • het onderwijskorps, het schoolbestuur en de directrices
  • de infrastructuur en het financieel beleid
  • het religieus opvoedingsproject van de zusters
  • de missionaire gedrevenheid
  • het didactisch kader: hoe verliepen de lessen en de examens? 
  • het boek eindigt met een hoofdstuk over de uitstraling van de school naar de buitenwereld toe.

 

Wie geïnteresseerd is in de publicatie, kan het boek bestellen aan de prijs van € 30. Men kan het boek afhalen in de school, anders komen er € 7,50 verzendkosten bij.